(Bron Assuralia)

Wat is de rechtsbijstandsverzekering?

Wat is de rechtsbijstandsverzekering?

Een rechtsbijstandsverzekering is er in de eerste plaats om uw rechten te kennen en – als dat nodig is – die rechten zoals in de polis bepaald ook te verdedigen, of u nu zelf een claim wil formuleren dan wel wanneer u zich moet verweren. En dat zonder dat de zaak moet geëscaleerd zijn tot een gerechtelijke, administratieve of andere procedure. In veel gevallen kan een minnelijke schikking het onheil reeds oplossen. Indien dat toch niet het geval is, zal de rechtsbijstandsverzekering de proceskosten en de erelonen aan advocaten en experten dekken.

De rechtsbijstandsverzekering is geen verplichte verzekering. U vindt ze echter vaak als bijkomende verzekering bij een andere verzekering. Zo zit in de familiale verzekering vaak een luik “rechtsbijstand” en kan u bij uw autoverzekering (BA of omnium) meestal ook kiezen of u er een rechtsbijstandsverzekering bijneemt of niet. Zulke rechtsbijstandverzekeringen kaderen dan in de verzekering die u afsloot (hier: familiale verzekering en autoverzekering). Een volledig aparte – en doorgaans ook ruimere - rechtsbijstandsverzekering kan ook. Voor een overzicht van de verschillende formules, klik hier.

Een concreet voorbeeld: U raakt  betrokken in een verkeersongeval waarbij de aansprakelijkheid wordt betwist. In dat geval kan de rechtsbijstandsverzekering die u heeft genomen in het kader van uw autoverzekering u bijstaan in het verdedigen van uw rechten en, indien noodzakelijk, de erelonen van de advocaat alsook de proceskosten dekken. Andere concrete voorbeelden vindt u hier.

Voor welk type rechtsbijstandsverzekering u ook gaat, u bent steeds vrij in de keuze van advocaat of elke andere persoon die de vereiste kwaliteiten bezit om uw belangen te verdedigen. Let wel: indien uw keuze voor een advocaat ingaat tegen het advies van uw verzekeraar, dan kan het zijn dat u slechts de helft van de kosten en erelonen terugbetaald krijgt. Dat is namelijk het geval indien de geraadpleegde advocaat de visie van de verzekeraar bevestigt. Komt u door het kiezen van uw advocaat toch tot een beter resultaat dan wanneer u de stelling van de verzekeraar was bijgetreden, dan moet de verzekeraar alsnog alle kosten dekken.

 

Waarom is de rechtsbijstandsverzekering nuttig?

Waarom is de rechtsbijstandsverzekering nuttig?

De toegang tot het recht en het gerecht is niet gemakkelijk, niet alleen omdat een gerechtelijke procedure ingewikkeld en lang is, maar ook omdat er hoge kosten aan verbonden zijn (advocaat, deskundige, deurwaarder, gerechtskosten, …) en de afloop ervan onzeker is. U bent in uw recht maar u wilt u gewonnen geven uit vrees voor de kosten van de vordering en de hele rompslomp of omdat u niet weet tot wie u zich moet richten.

Daarom kan het nuttig zijn te investeren in een rechtsbijstandsverzekering: u betaalt nu een premie die u, de dag waarop u het nodig hebt, recht geeft op juridisch advies, bijstand om uw geschil minnelijk te regelen of, mocht een procedure voor een rechtbank noodzakelijk blijken, een vergoeding van de kosten en honoraria van uw advocaat alsook van de gerechtskosten.

Welke formules bestaan er?

RB-verzekering die samenhangt met een andere polis

De rechtsbijstandsverzekering kan gesloten worden ter aanvulling van andere verzekeringsdekkingen, bijvoorbeeld de verzekering BA-privéleven (ook “familiale verzekering” genoemd), de woningverzekering, de BA-autoverzekering of de verzekering “hulpverlening” (dikwijls ook “bijstandsverzekering” genoemd).

In dat geval geldt de rechtsbijstandsverzekering alleen voor geschillen met betrekking tot de dekking waarmee ze samenhangt.  Zo geldt de dekking van de rechtsbijstandsverzekering “auto” alleen voor geschillen in verband met uw voertuig (verkeersongeval, of afhankelijk van hoe ruim de onderschreven waarborgen zijn : contractueel geschil betreffend het voertuig, …).

Op zichzelf staande RB-verzekering

De rechtsbijstandsverzekering kan ook los van enige andere verzekeringsdekking gesloten worden.

De domeinen die de rechtsbijstandsverzekering dekt, zijn dan ruimer dan wanneer ze samenhangt met een andere verzekeringspolis.  Die domeinen verschillen naargelang van de door u gekozen polis: consumentenproblemen, geschillen in verband met het arbeidsrecht, betreffende een gebouw, met de fiscus, …

RB-verzekering voor 144 €/jaar met het kwaliteitslabel van de regering

Die rechtsbijstandsverzekering kan sinds 27 februari 2007 aangeboden worden en is een geslaagd voorbeeld van publiek-private samenwerking. De bedoeling is iedere burger in staat te stellen zijn rechten te doen gelden en de toegang tot justitie te verbeteren voor iedereen die wegens de proceskosten zou twijfelen om naar de rechter te stappen.

De ministers van Justitie en van Consumentenzaken waren van oordeel dat, behalve het aanmoedigen van de minnelijke geschillenbeslechting, de rechtsbijstandsverzekering het beste middel is om dat doel te bereiken omdat die in feite een eenvoudige en efficiënte manier is om zich te beschermen tegen het financiële risico van een rechtszaak.

De regering heeft de juiste oplossing gekozen: de rechtsbijstandsverzekeraars beschikken over de middelen om de rechten van de burgers het best te verdedigen. Onder meer dankzij moderne onderhandelingstechnieken kunnen zij 80 % van de geschillen in der minne regelen.

De ministers hebben echter vastgesteld dat de rechtsbijstandsverzekering in België nog te weinig voorkomt.  Slechts 2 % van de gezinnen beschikt erover, tegenover 14 % in Frankrijk en Nederland, en 46 % in Duitsland. Ervan uitgaande dat die situatie te wijten is aan het gebrek aan kennis over dit product bij de consument, de beperkte of niet aan de behoeften van de consument aangepaste dekkingen, de kostprijs van de rechtsbijstandsverzekering of de te hoge franchise, hebben de ministers en Assuralia gekozen voor een systeem met een ruime dekking, tegen een redelijke prijs, met een redelijke franchise en met een fiscaal voordeel.

Het principe is eenvoudig: een rechtsbijstandsverzekeringspolis die aan de door de Koning bepaalde voorwaarden beantwoordt en die vrijgesteld is van de belasting op de verzekeringsverrichtingen voor de eerste 144 euro’s van de premie.

De voorwaarden waaronder de rechtsbijstandsverzekering van de jaarlijkse verzekeringstaks wordt vrijgesteld, zijn vastgesteld in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (Belgisch Staatsblad van 27 februari 2007).

De nieuwe rechtsbijstandsverzekeringspolis dekt de meest voorkomende geschillen en risico’s. De ministers hebben benadrukt dat de franchise niet hoger mag zijn dan 250 euro en dat de eerste echtscheiding met wederzijdse instemming en de bemiddeling gratis gedekt zijn doordat de franchise wegvalt. Dit initiatief zet er via de onderhandeling toe aan om geschillen buiten de rechtbank op te lossen en zou dan ook een positieve impact moeten hebben op de gerechtelijke achterstand.

Men dient te noteren dat in deze rechtsbijstandsverzekeringsovereenkomst geen dekking tegen arbeidsrechtelijke geschillen inbegrepen is. De consument kan de waarborgen in de overeenkomst altijd uitbreiden tot die geschillen, mits betaling van een aanvullende premie.

Onze keuze ...

 Vertila » Verzekeringen » Professionelen » Rechtsbijstandsverzekering

Rechtsbijstandsverzekering

Jean-Claude Lagappe | Marktplein 27/01 | 8520 Kuurne
FSMA: 18387 A-cB | Ond. Nr. 0450755139 | Mez. Nr. 200412